เหมาะสมสำหรับการเรียนการศึกษา Education Excellence

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่สูงมากนัก นอกจากนั้น นิวซีแลนด์มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการศึกษา พร้อมทั้งยังมีหลักสูตรทุกระดับสำหรับนักเรียนต่างชาติ ตัวอย่างเช่น การศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย วิชาชีพ อาชีวะ และการเรียนภาษาอังกฤษ

การควบคุมมาตรฐานของระบบการศึกษา Quality Checks

รัฐบาลของนิวซีแลนด์มีข้อควบคุมและมาตรการในการควบคุมคุณภาพของการศึกษาในทุกระดับ

สถาบันการศึกษาของที่นี่ ที่มีการสอนในระดับนานาชาติ ล้วนได้รับอนุญาตจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยหน่วยงานควบคุมคุณภาพ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) หรือ หน่วยงานการศึกษา New Zealand Vice-Chancellors Committee (NZVCC) ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานของระบบการศึกษาให้อยู่ในระดับเทียบเท่าของในประเทศ และนานาชาติ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลก

กระทรวงการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์The NZ Ministry of Education Code of Practice for the Pastoral Care of International Students
ทุกสถาบันการศึกษาที่มีนักเรียนต่างชาตินั้นล้วนแล้วแต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงและกฎข้อบังคับของกฎของกระทรวง ซึ่งผู้ที่มีความสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ http://www.minedu.govt.nzกฎนั้นครอบคลุมเกี่ยวกับระดับมาตรฐานของสถาบันศึกษาสำหรัยนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาศึกษานั้นให้อยู่ในระดับมาตราฐาน
เนื้อหาของข้อกำหนดจะรวมไปถึง

  • ข้อมูลต่างๆที่จะนำเสนอนักเรียนต่างชาตินั้นต้องถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และ เข้าใจได้ง่าย
  • นักศึกษาต่างชาตินั้นต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในเกณฑ์ความประพฤติ
  • นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีนั้น ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ ทางด้านที่พักและ สวัสดิการ
  • ขบวนการขั้นตอนทุกอย่างต้องดำเนินการอย่างยุติธรรม
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานของผู้แทนจัดหานักเรียนต่างชาติ และ จัดหาที่พักกับครอบครัว

ระดับการศึกษา A Wide Range of Education Providers

มัธยมศึกษาตอนปลาย (High school)
การศึกษาระดับมัธยมเริ่มที่ ปี9 (อายุ 13 ปี) จนถึงปี 13 (อายุ 17ปี) นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าสมัครได้ในทุกระดับ แม้แต่การศึกษามัธยมตอนปลายปีที่ 12 และ 13 (ประมาณอายุระหว่าง 16ปี ถึง 17ปี) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า ในประเทศนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและสร้างพื้นฐานในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนบางส่วนควรที่จะสมัครเรียนในระดับมัธยมตอนต้นก่อน (มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 9 ถึง ปีที่ 10)

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ (English Language Schools)
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ หรือศูนย์สอนภาษานั้น มีความมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งปูพื้นฐานให้มีนักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ทุกทักษะของภาษาอังกฤษ ได้แก่ การเขียน การอ่าน การฟัง และ การสนทนา ทางสถาบันจัดสอนภาษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับสูง ที่สามารถนำไปใช้ในระบบการศึกษาขั้นสูง คอรส IELTS และคอรสเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยเป็นที่นิยม สำหรับนักเรียนนานาชาติ ในมณฑลมานาวาตูนี้ เรามีศูนย์การสอบ IELTS สองที่สำหรับผู้ที่มีต้องการสอบวัดระดับ ขนาดชั้นเรียนของการเรียนภาษาอังกฤษนั้น เป็นชั้นเรียนขนาดเล็กซึ่งส่งผลดีต่อนักเรียนที่ว่า ผู้สอนสามารถให้การแนะนำเป็นรายบุคคล โรงเรียนสอนภาษาของที่นี่มีบรรยากาศการเรียนการสอนอย่างเป็นกันเอง และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

สถาบันเอกชน (Private Institutions)
จำนวนของสถาบันการสอนของเอกชนต่างๆนั้นมีการขยายเครือข่ายและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามนักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาสาถาบันเหล่านั้นสามารถมั่นใจได้ว่าสถาบันเหล่านั้นมีมาตรฐานที่เหมาะสม เนื่องจากทุกสถาบันการศึกษาต้องผ่านการดูแลควบคุมมาตรฐานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ และองค์กรการควบคุมมาตรฐานการศึกษานิวซีแลนด์

สถาบันการศึกษาวิชาชีพ (Polytechnics)
สถาบันการศึกษาวิชาชีพนั้นมีหลากหลายสาขาซึ่งจะเน้นทางด้านอาชีพ อาชีวะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การฝึกทางการค้า ซึ่งผู้สนใจสามารถเรียนเฉพาะเจาะจงลงไปในระดับ อนุปริญญา ปริญญา และ บัณฑิตปริญญาก็ได้ สถาบันการศึกษาวิชาชีพที่ขึ้นชื่อของเมืองพามเมอร์สตันนอร์ทนั้น คือสถาบันยูโคล (UCOL, Universal College of Learning) ซึ่งทางสถาบันนั้นก็เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีขนาดสูง ซึ่งเหมาะสมกับการเรียนการสอนทางด้านอาชีวะ

การศึกษาระดับวิทยาลัย(Colleges of Education)
วิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดเตรียมการสอนให้เหมาะสมต่อแต่ละอาชีพให้เหมาะสมต่อผู้ที่มีความสนใจในแต่ละสาขาตั้งแต่ ซึ่งหารเรียนการสอนจะเน้นทางด้านปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญในภาควิชานั้น

มหาวิทยาลัย (Universities)
8 มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์นั้นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และได้เปิดชั้นการศึกษาระดับปริญญา ทั้งปริญญาตรีและระดับบัณฑิตวิทยาลัย ในหลากหลายสาขา สถาบันต่างๆล้วนมีชื่อเสียงในด้านต่างๆกัน อาทิเช่น การบิน สัตวแพทย์ศาสตร์ และการเกษตรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแมซซี่ เมืองพามเมอร์สตันนอร์ท) นอกจากนั้นผลจากสำรวจมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์นั้นยังได้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกด้วย

ทำไมถึงควรเลือกเขตมานาวาตูเป็นที่ที่มาศึกษาต่อ Why Manawatu as a Study Destination?

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (Ideal Study Environment)
เขตมานาวาตูได้เป็นเขตที่มีการยอมรับว่าเหมาะสมสำหรับการมาศึกษาต่อของนักเรียนต่างชาติ เนื่องจากมีค่าครองชีพที่ถูกกว่า และสะดวกสบายต่อการเข้าศึกษาต่อในแต่ละสถาบันศึกษา นอกจากนั้นข้อดีของการศึกษาที่เขตมานาวาตูยังมีอีกมากมายเช่น ปลอดภัย ที่พักคุณภาพดีทั้ง ที่พักกับครอบครัวคนนิวซีแลนด์ และ แฟลต นักเรียนจากหลากหลายชาติสามารถสัมผัสความสุขกับชีวิตที่มีความหลากหลายได้ที่นี่ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง เขตมานาวาตูยังเป็นเขตที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาที่สุดในนิวซีแลนด์อีกด้วย
เขตมานาวาตูนั้นตั้งอยู่ใกล้เมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมากมาย อย่างเช่นเมืองหลวง อย่างกรุงเวลลิงตัน ซึ่งท่านสามารถขับรถไปทางใต้ในเวลาไม่เกินสองชั่วโมง แบะเมืองโอคแลนด์ซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยเครื่องบิน

พื้นที่และสภาพอากาศ (Landscape and Climate)
เขตมานาวาตูนั้นครอบคลุมไปด้วย แม่น้ำ ทะเลสาบ พื้นที่เล่นสกี เนินเขา ชายหาย และ แวดล้อมที่อุดมไปด้วยสีเขียวชอุ่ม เมืองที่อยู่รอบๆเมืองพามเมอร์สตัน นอร์ท นั้น ก็ล้วนแต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม และฟาร์มแกะ
สภาพอากาศนั้นอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากแนวเขาและทะเล จึงมีสภาพอากาศแบบไม่หนาวมากหรือร้อนจัด มีฝนตกบ้างในช่วงปลายฤดูใบไม่ร่วงและหน้าหนาว ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน ส่วนฤดูร้อน (ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์) เป็นสภาพอากาศแบบอบอุ่น

การดำเนินชีวิตและกิจกรรมกีฬายามว่าง (Lifestyle, Sport, and Leisure)
การดำเนินชีวิตที่นี่เป็นแบบสบายๆ และผ่อนคลาย ผู้คนที่นี่ยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติและผู้มาเยี่ยมเยียนทุกคนเสมอ เพราะทุกๆท่านเปรียบเสมือนแขกคนสำคัญ
ใจกลางเมืองของเมืองพามเมอร์สตันนอร์ทนั้นก็เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายและสามารถเดินกันได้อย่างทั่วถึง
เขตมานาวาตูนั้นยังมีกิจกรรมมากมายสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจทางด้านกีฬา เช่น สโนว์บอร์ด กอล์ฟ จักรยาน บันจี้จัมพ์ ขี่ม้าแบบท้าทาย และยังมีอื่นๆอีกมากมาย

สำหรับผู้ที่มีความสนใจและชอบที่จะเดินชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตามสวน หรือสวนสาธารณะ แนวทางเดินเรียบแม่น้ำและขี่ม้าตามแนวแม่น้ำในเขตมานาวาตูนั้นมีชื่อเสียงมาก และยังเป็นที่นิยม เพราะทางเรียบแม่น้ำมานาวาตูที่นี่นั้นสวยงามและยาวกว่า 10 กิโลเมตร

กีฬาเปรียบเสมือนบทบาทสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตของคนที่นี่ คนนิวซีแลนด์ชอบการเล่นกีฬากลางแจ้ง และมีส่วนร่วมเกี่ยวการกีฬาที่เล่นกันเป็นทีม เช่น การเล่น รักบี้, ฟุตบอล, เนตบอล, วอลเล่ย์บอล, แบตมินตัน, สควอตซ์, บาสเกตบอล, กีฬาประเภทลู่และลาน, คริกเกต และ ฮอกกี้ คนนิวซีแลนด์นั้นนิยมกีฬารักบี้เป็นอย่างมาก และชื่นชม ทีมชาติรักบี้ “ออลแบลค” ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ซึ่งบ้านของออลเบลค นั้นก็ตั้งอยู่ในสมาคมรักบี้ อาดิดาส ที่มหาวิทยาลัยแมซซี่ ของเมืองพามเมอร์สตันนอร์ทอีกด้วย

สิ่งบันเทิงต่างๆ และร้านอาหาร (Entertainment and Restaurants)
พามเมอร์สตันนอร์ท หรือเป็นที่รู้จักว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษานั้นมีร้านค้าต่างๆมากมาย อาทิเช่น คาเฟ่ บาร์ และร้านอาหาร พร้อมให้บริการทั้งนักเรียนต่างชาติและผู้มาเยือน ร้านอาหารที่นี่ก็มีความหลากหลายจาก นานาชาติ ทั้งไทย, อิตาลี, มาเลเชีย, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อินเดีย, อเมริกาใต้ และ จีน

นอกจากนี้ยังมีโรงละคร และที่เล่นแสดงคอนเสิร์ตก็ยังมีหลากหลายที่ให้ผู้ชมที่มีความสนใจ สามารถและไปชมได้

   China   Japan   South Koria    Thailand   Brazil
nzte visionmanawatu studentcity Destination manawatu educationnz
Palmerston North Web Designers